[1]
Gao Weikai, Guan Luohao, Cai Xianjie, Yang Xikun, Yang Jun, Song Wenfeng, Li Maosen, Wang Chuliang, Ren Tianbao, “Effects of Two High Absorbent Polymer Water-retaining Agents on Soil and Tobacco Quality in Tobacco Fields”, JFCR, pp. 246-266, 1.