[1]
Jiaojie Yuan, Jie Peng, Jiewen Zhao, “Optical Fiber Network Path Optimization Design for Data Classification Cloud Computing”, JFCR, pp. 92-101, 1.