(1)
Jiaojie Yuan, Jie Peng, Jiewen Zhao. Optical Fiber Network Path Optimization Design for Data Classification Cloud Computing. JFCR 1, 92-101.