(1)
Shan Hua, Huimin Li, Yang Zhang, Xingwang Pei, Xin Hu. Research on the Mechanism of Safety Risk Influencing Factors in the Construction of Prefabricated Building. JFCR 1, 1956-1968.