(1)
Bingyi Wang, Tong Chen, Yunfeng Ruan, Yuchun Wang, Qian Luan. Research Hotspots and Evolution Trends of Land Resource Assets in China—Visual Bibliometric Analysis Using CiteSpace. JFCR 1, 1847-1862.