[1]
Gao Weikai, Guan Luohao, Cai Xianjie, Yang Xikun, Yang Jun, Song Wenfeng, Li Maosen, Wang Chuliang, Ren Tianbao 1. Effects of Two High Absorbent Polymer Water-retaining Agents on Soil and Tobacco Quality in Tobacco Fields. Forest Chemicals Review. (1), 246-266.