[1]
Benteng Liu, Yuhui Wang, Zhiwei Yang, Ke Ma, , Yuqing Zhou 1. Evaluation for Suitability of Urban Roof Greening in Arid Areas of Northwest China. Forest Chemicals Review. (1), 127-138.