[1]
Bingyi Wang, Tong Chen, Yunfeng Ruan, Yuchun Wang, Qian Luan 1. Research Hotspots and Evolution Trends of Land Resource Assets in China—Visual Bibliometric Analysis Using CiteSpace. Forest Chemicals Review. (1), 1847-1862.